Protokoll Ekstraordinært Årsmøte

Protokoll
Ekstraordinært årsmøte i IL Hållingen
Dato: 17.04.2018
Sted: Skistua
Tidspunkt: 19.00 – 21.00
 
Tilstede: Kay Haug, Ole Petter Formo, Mona Renate Eid, Bjørn Ingvar Kjølstad, Arnt Hammer, Ole Einar Børstad, Anna Hognes, Hege Nordheim Viken, Georg Mjøsund, Ragnhild Røen, Lornts Mørkved Romstad, Kristin Lonmo Almås, Ragnar Kjøglum og Alf Mjøsund.

Sakliste
• Godkjenning av innkalling og sakliste
Vedtak: Sakliste godkjent uten kommentarer
• Valg av møteleder, sekretær og 2 til å signere protokoll
Kay Haug valgt som møteleder og sekretær.
Ole Petter Formo & Bjørn Ingvar Kjølstad ble valgt til signere protokoll.
• Årsmelding IL Hållingen
Kay informerte muntlig om status og situasjon.
• Resultat IL Hållingen og undergrupper 2017
Vedtak: Resultat 2018 ble godkjent.
• Budsjett IL Hållingen 2018.
Vedtak: Budsjett 2018 godkjent etter oppklarende spørsmål.
• Norsk Revy Festival
Arbeidsutvalget ber om tilbakemelding på følgende:
• Ønsker stifterlaget å fortsette sin forpliktelse med å stille frivillige til Norsk revyfestival? Har vi lyst og motivasjon til å fortsette?
• Stiftere, lag og foreninger bes om å melde inn aktuelle kandidater til arrangementsstyret(Disse bør inneha noe relevant erfaring fra festival -eller styre arbeid)
• Ideer og forslag mottas med takk.
Her er innspill fra IL Hållingen, noe som deltaker fra Øvre Høylandet Hornmusikklag valgte å slutte seg til.
Kun alternativ 1 som er aktuelt!!
 
Dugnad/frivillige
Dugnad anser ikke idrettslaget som en utfordring.
Festivalen/arrangementet må forankres i folket – eies av folket/stiftere.
Er «dugnadstrettheten» kunstig skapt via revyweb?
Generelt
Hva er de konkrete tallene. Vanskelig å se inntektspotensiale/Kuttpotensiale.
Resultaregnskap kreves forelagt før rådsforsamlingen 3. mai, hels Hærva.
Prosessen er litt påskyndet.
Innspill organisasjon/oppgaver
Ligger det ikke penger til arrangements koordinator i NRS fra før?
Idrettslaget er uenig i fordeling av arbeidsoppgaver i forslaget som ligger.
Norsk Revyfestival bør være arrangementsansvarlig, men leier tjenester av NRS.
Arrangementskomiteen må ha plan, budsjett og resultatansvar, minimum aktiv deltakelse.
Det må defineres hvilke oppgaver arrangementskoordinatoren/komiteen skal ha før man setter komiteen.
Stifterne må møtes/kalles inn og det er dem sammen som skal velge hvem som skal sitte i arrangementskomiteen.
– Her møter stifterne med sine kandidater. Samt at de bør finne/enes om kandidater de oppfordrer til å søke koordinator stillingen.
Man bør utnytte lokal kunnskap på El, øl, mat etc.
Innspill til valgkomiteen: Det må Hållinger inn i styret.
Hvem intervjuer og ansetter arrangementskoordinator, stifterne må ha medbestemmelserett.
Generelle forslag
– «Dansebandfestival» sammen med revyfestivalen
– Amcar festival
– Ølfestival i festivalen
– Mat må gjøres lokalt, ta dugnadsmaten tilbake som en sosial/problemløser arena.
Møtet Slutt 2120