Innkalling til ekstraordinært årsmøte i IL Hållingen

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i IL Hållingen!

Dato: Lørdag 14.01.2017
Sted: Kommunestyresalen
Klokkeslett: 10.00

(1) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre etter:

a) Lovnorm for idrettslag
§ 12, 7 Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet.

b) Høylandet Kommune ønsker at årsmøte i IL Hållingen skal godkjenne spillemiddelsøknad og finansieringsplan for skiaktivitetsparken før de stiller lånegaranti.

(2) Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i Hærva, på idrettslagets internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene og at disse gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte.

(3) Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(4) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet. Sakliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen.

Saker til behandling er:
1. Godkjenning av spillemiddelsøknad, herunder finansieringsplan for skiaktivitetspark.

Mvg
Kay Haug
Leder IL Hållingen

Saksdokumenter finner du her:
vedlegg-4-av-plan-for-drift
vedlegg-3-finansieringsplan
vedlegg-1-kostnadsoverslag
finansieringsbekreftelse-skianlegg-il-ha%cc%8allingen-16-11-2016
forstudie-ski-og-naermiljoanlegg-ha%cc%8allingen-il-20-09-3-1